Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA
Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Baltic Dental Services, reģ. nr. 40103465615, jur.adrese Kr. Barona iela 33a, Rīga, LV-1011, tālr. 66002528, e-pasta adrese info@maxilla.lv.

INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI
Lai sniegtu kvalitatīvu servisu, pakalpojumu saņemšanu, mēs apstrādājam sekojošo personu datu kategorijas: vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kontaktinformācija – e-pasts un mobilā tālruņa numurs. Mēs esam pateicīgi par Jūsu uzticību un gribam, lai Jūs jūtaties droši, izpaužot mums savus personas datus.
Apstrādes politiku piemēro personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz klīnikās pacientiem un apmeklētājiem, kā arī klīnikas mājaslapas apmeklētājiem. Apstrādes politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē (klātienē, mājaslapā, drukātā formātā vai telefoniski) datu subjekts sniedz personas datus.

Personas datu apstrādes nolūki ir ārstniecības pakalpojuma sniegšana, tai skaitā, iepriekšēja pieraksta organizēšana, medicīnisko ierakstu izdarīšana un glabāšana, ārstu konsultāciju, manipulāciju, recepšu izrakstīšanai, darba nespējas lapu un citu dokumentu izdošana, norēķinu apstrāde un citām normatīvajos aktos noteiktajām ārstniecības pakalpojuma ietvaros veicamajām darbībām.

SIA Baltic Dental Services apstrādā Klientu personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti.

KĀDS IR KLIENTA PERSONAS DATU APSTRĀDES PAMATS?
Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem.

CIK ILGI JŪSU PERSONAS DATI TIEK GLABĀTI?
Personas datu glabāšana termiņi balstās uz normatīvajiem aktiem. Ja glabāšanas termiņi nav noteikti normatīvajos aktos, to nosaka SIA Baltic Dental Services.
  • Medicīnas ieraksti un dokumenti tiks glabāti Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” noteiktajos termiņos”.
  • Personas dati, kas ietverti saimnieciska rakstura dokumentos, rēķinos u.c. tiek glabāti ievērojot likuma “Par grāmatvedību” noteikumus, kas paredz glabāšanas termiņu ne mazāku par 5 gadiem, ar mērķi, lai būtu iespējams konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei.
  • Videonovērošanas ceļā iegūtie personas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas no to veikšanas dienas;
Dati tiek iznīcināti drošā veidā. Drukātie personas datus saturošie materiāli tiek iznīcināti tos sasmalcinot vai citā drošā veidā. Elektroniskie dati tiek iznīcināti tos neatgriezeniski dzēšot.

JŪSU TIESĪBAS
Datu subjektam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības pieprasīt SIA Baltic Dental Services piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.
Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti.

Контакты

Адрес:

Kr.Barona 33a,

Rīga LV-1011, Latvija


Контакты:

Телефон: +371 66002528

Мобильный: +371 22330642

Эмайл: info@maxilla.lv


Время работы:

Рабочие дни: 9.00 - 20.00

Выходные дни: закрыто